Notices

Notices

पशुपन्छी औषधि व्यवसायी तालिम लिएका व्यक्तिहरको परीक्षा संचालन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । (२०८१/०२/०२)

Published: May 15, 2024

S No.TitleDateDownload
1 परीक्षाको लागि स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको रोल नं. - Symbol नं. सहितको नामवली सूची May 15, 2024

MORE

Notices

Citizen Charter

Visit our citizen charter section for information on basic rules & regulation to acquire our service.

View Citizen Charter

Any feedback?

Your feedback & suggestions are very important to us, Please send us your feedback!

Send Your Feedback